Top

Ouderenzorg

Ouderenzorg

Zoals bekend neemt de vergrijzing in Nederland toe. Stichting Gezond heeft oog voor de ouder wordende mens. Als gezamenlijke hulpverleners in Boskoop willen we daar op juiste wijze op inspelen en zorg verlenen daar waar het wenselijk is.

Vanuit de huisartsenpraktijken wordt actief de kwetsbaarheid bij het ouder worden in de gaten gehouden. Met alle inwoners die de leeftijd van 80 jaar bereiken, wordt regelmatig contact onderhouden. Van daaruit wordt zichtbaar welke situatie kwetsbaar wordt en kunnen kwetsbare ouderen (en hun naasten) goede zorg en ondersteuning krijgen, waarbij rekening wordt gehouden met wensen en behoeften, mogelijkheden en omstandigheden.

Wat zijn de criteria voor kwetsbaarheid?

Binnen Boskoop is er een zorgprogramma kwetsbare ouderen gevormd. Een oudere wordt als kwetsbaar gezien bij een leeftijd van 80 jaar, wonend in een particuliere woonsituatie, aanleunwoning of verzorgingshuis en die aan 3 of meer van onderstaande criteria voldoet:

– Verminderd cognitief functioneren
– Ondervoeding
– Frequent vallen/verminderde mobiliteit
– Slechtziendheid ondanks correctie
– Slechthorendheid ondanks correctie
– Depressie symptomen
– Ontbreken van de mantelzorg
– Ouderen die veel medicatie gebruiken

Hoe ziet de behandeling eruit?

Het doel van het zorgprogramma kwetsbare ouderen is om goede zorg te verlenen en complicaties of
klachten van het ouder worden te voorkomen of te verminderen.

Door betrokken hulpverleners zal samen met u een behandelplan worden gemaakt om achteruitgang zo mogelijk te voorkomen en doelen te stellen richting de toekomst om uw conditie te behouden of te verbeteren.

Het zorgprogramma bestaat uit verschillende onderdelen, die afhankelijk van uw zorgvraag ingezet zullen worden:

  • Screening ouderenzorg: het jaar waarin u 80 wordt zal u vanuit de praktijk gebeld worden door de assistente of praktijkondersteuner. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit gesprek worden er afspraken met u gemaakt tav vervolgbeleid, dit kan zijn een regelmatige viste aan huis, indien u niet meer naar de praktijk kunt komen of telefonisch contact.
  • Valpreventie: wanneer ouderen vallen of een verhoogd valrisico hebben kan er door een praktijkondersteuner of medewerker van Thuiszorg een valscreening worden afgenomen. In deze screening wordt gekeken naar verschillende aspecten om vallen in de toekomst zoveel mogelijk proberen te voorkomen.
  • Polyfarmacie; een keer per twee maanden is er overleg tussen de huisarts, apotheker en POH.
    Zij bespreken patiënten met polyfarmacie (dat zijn patiënten die meer dan 5 soorten medicijnen gebruiken). Er vindt ook een gesprek met u en eventuele mantelzorger plaats om te praten over uw medicatie inname en eventuele bijwerkingen. Met elkaar wordt er een plan gemaakt ten aanzien van uw medicatie.
  • Zorg rondom ziekenhuisopname: wanneer u in het ziekenhuis heeft gelegen en weer thuis komt stellen wij het op prijs als u of uw mantelzorger dit meldt zodat er vanuit de praktijk contact met u kan worden gezocht. Dit telefoontje is bedoeld voor eventuele vragen of het vroegtijdig kunnen achterhalen van problemen na thuiskomst. Zo nodig worden er dan extra afspraken met u gemaakt.
  • Geheugentest: wanneer u problemen ervaart met uw geheugen is er de mogelijkheid een geheugentest te doen. Deze test neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag en geeft een indruk over geheugenproblematiek. U krijgt na het afnemen van de test gelijk de uitslagen.
  • Ondervoeding:
    De voedingstoestand is soms niet optimaal, om u hierin bij te staan is het mogelijk begeleiding te krijgen van een diëtiste.

Kwetsbare ouderen hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In Boskoop werken de zorgverleners nauw met elkaar samen om u de beste zorg te geven (dit noemen we ketenzorg).

Zorgverleners

Bij de ouderenzorg zijn verschillende zorgverleners betrokken, namelijk:

Huisarts
De huisarts verwijst alle patiënten bij wie hij/zij kwetsbaarheid vermoedt door naar de POH. Dit gebeurd alleen wanneer u hiermee akkoord bent. De huisarts heeft korte lijnen met de POH en regelmatig overleg om voor u een goede zorg te kunnen bieden en werkt mee aan het beleid omtrent het zorgprogramma.

Praktijkondersteuner
De POH legt het eerste screeningsbezoek af, meestal in de vorm van een visite thuis. In dit bezoek worden er verschillende vragen gesteld over uw welzijn, gezondheid en andere algemene vragen over bijvoorbeeld vallen en geheugen. In dit gesprek kunt u al uw vragen kwijt. Ook mantelzorg komt aan bod tijdens deze visite. Na dit bezoek wordt samen met u en in overleg met uw huisarts een vervolgbeleid of vervolgstappen opgesteld.

Doktersassistente
De doktersassistente speelt ook een belangrijke rol. Zo coördineert zij afspraken en belt op na ziekenhuisopname. De doktersassistente heeft zelf ook visiterondes waarin zij onder andere de bloeddruk meet, oren uitspuit of u volgt in het kader ouderenzorg.

Apotheek
De apotheker bewaakt uw medicatie en controleert combinaties van middelen en patiënten die meer dan 5 medicijnen gebruiken. Ook geeft de apotheker voorlichting over werking van medicijnen, gebruik van medicijnen, bijwerkingen en hulpmiddelen.

Diëtiste
De diëtiste biedt begeleiding bij voeding en bijbehorende problematiek. Een diëtiste kan voor u van belang zijn bij afvallen, maar ook bij ondergewicht of ondervoeding. U krijgt een voedingsadvies op maat.

Fysiotherapie
Bij de fysiotherapie kunt u een beweegprogramma volgen met bewegingsadvies voor u op maat, waardoor u gezond en bewust beweegt. Een levensstijl met voldoende beweging is van groot belang om een goede conditie en lichamelijke gesteldheid zoveel mogelijk te kunnen behouden. Ook kan een fysiotherapeut een belangrijke rol spelen bij vallen en het voorkomen hiervan.

Mensendiecktherapie (oefentherapie)
De mensendieck therapeute is een expert op het gebied van houding en beweging. U kunt hier terecht voor verschillende lichamelijke klachten , maar ook voor oefentherapie bij bewegen en bij valproblematiek.

Ergotherapie
Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen. Ergotherapie kan onder andere adviezen geven over hulpmiddelen die uw dagelijks leven kunnen vergemakkelijken.

Thuiszorg
Begeleiding en verzorging /verpleging thuis. Dit kan lichamelijke verzorging zoals douchen en aankleden zijn, maar ook het uitvoeren of aanleren van bepaalde handelingen, het geven van adviezen of het bieden van begeleiding.
Voor contact met de zorgverleners die meewerken aan het programma zie de informatie op deze website onder zorgverleners

Wat kunt u zelf doen?

Geef ten alle tijde aan als het niet goed gaat met u. Zo mogelijk kunnen wij samen met u en uw mantelzorgers zoeken naar passende oplossingen.